حوزه مدیریت
بخش تکثیر و پرورش آبزیان
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی
بخش مدیریت ذخایر آبزیان
بخش بوم شناسی