آزمایشگاه های پژوهشکده
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 1538
امکانات و تجهیزات پژوهشکده:

از مهمترین امکانات پژوهشکده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
¨ شناور تحقیقاتی،
¨ آزمایشگاه آب شناسی
¨ آزمایشگاه بیولوژی
¨ آزمایشگاه مطالعات بیماریهای آبزیان
¨ آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک
¨ استخرهای خاکی تحقیقاتی
¨ شبکه اینترنت
¨ سالن تحقیقات تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین
¨ تانکهای نگهداری مولدین
¨ سالن تحقیقات تکثیر و پرورش ماهیان دریایی
¨ سالن تحقیقات تولید غذای زنده
¨ قفس های تحقیقاتی نگهداری مولدین و پرورش ماهیان دریایی