به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با استناد به مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان واقع در آب های خوزستان از تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال جاری در عمق بالای هشت متر با شرایط خاص برای شناورهای صیادی خوزستان تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می گردد.
به استناد مصوبات این کمیته، صید میگوی ببری می بایست بر اساس دستورالعمل معاونت صید اداره کل شیلات خوزستان صورت گیرد که بر اساس تمهیدات مربوط به پیش از صید (قدرت شناور و نصب پانل چشمه مربعی متناسب با آن، اندازه چشمه تور و ساک تور) و پس از صید (گواهینامه های بهداشتی خدمه و شناور، ملزومات مربوط به نگهداری مناسب صید، تخلیه، حمل و نقل و اخذ تعرفه صید) می باشد. همچنین صیادان موظف به همکاری با آمارگیران برای پر کردن پرسشنامه آمار صید و جمع آوری داده های مرتبط با صید ضمنی و دورریز هستند.
گفتنی است، انجام گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به منظور تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید آبزیان از جمله پروژه های حاکمیتی است که هر ساله توسط پژوهشکده در صیدگاه های استان انجام می شود.