به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، جلسه پیگیری پروژه مشترک واکسن آئروموناس هیدروفیلا و همفکری برای روند تجاری سازی آن به دعوت پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در تاریخ 7 مرداد 1402 به صورت وبیناری برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شیراز و همکاران آن موسسه، معاون پژوهش و فناوری و رئیس بخش بهداشت و بیماری های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و مجری پروژه برگزار شد، برای روند اخذ پروانه و اقدامات لازم در این خصوص تصمیم گیری شد. هر دو موسسه از اجرای این پروژه و پروژه¬های مشترک در خصوص ساخت واکسن ابراز تمایل کردند، مقرر شد که قراردادی بین هر دو موسسه برای انجام فرآیند تجاری سازی واکسن تنظیم شود. همچنین، یک کمیته مشترک واکسن تشکیل شود تا به طور منظم هر دو ماه یکبار جلسات هم اندیشی توسط آن برگزار شود.
شایان ذکر است، بررسی اثربخشی و دوره زمانی محافظت کنندگی واکسن آئروموناس هيدروفيلا در ماهی کپور معمولی به صورت مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- شعبه شیراز و با همکاری اداره کل دامپزشکی استان خوزستان و بخش خصوصی در حال اجراست و محوریت آن تهیه واکسن و انجام آزمایشات در سطح مزرعه می باشد.