به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ 27 تیرماه سال جاری محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور از قفس پرورش ماهی باس دریایی آسیایی بخش خصوصی بازدید کردند.
این بازدید به درخواست اداره کل شیلات استان و بخش خصوصی پس از بروز تلفات در قفس های پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در منطقه بحرکان انجام شد.
پس از مشاهده میدانی و نمونه برداری از ماهیان تلف شده، عملیات آزمایشگاهی انجام شد. در محل نیز توصیه های بهداشتی و پرورشی به مدیر مزرعه پرورش ماهی در قفس ارائه گردید.