به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارگاه «انجماد اسپرم ماهیان تجاری در صنعت آبزی پروری» توسط دکتر سید محمد هادی علوی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه تهران در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری از سری کارگاه های مرتبط با دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری برگزار شد.
در این کارگاه، دکتر علوی انجماد اسپرم ماهیان را راهکاری برای حفظ ذخایر ژنتیکی سویه های تجاری و گونه های در معرض انقراض برشمرد و ضمن مقدمه ای بر زیست شناسی اسپرم، به ریخت شناسی، بیوشیمی و فیزیولوژی و پارامترهای کیفی و کمی اسپرم پرداخت.
در نهایت به روش انجماد اسپرم در ماهیان، پارامترهای تعیین کننده در پروتکل انجماد اسپرم و تاثیر انجماد اسپرم بر ریخت شناسی، بیوشیمی و فیزیولوژی آن اشاره نمود.