به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، پیرو برگزاری رویداد کارآفرینی فناورانه، دانش بنیان و اشتغال آفرین شیلاتی در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در جلسه ای طرح «سامانه هوشمند آبزی پروری» در تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری توسط کارشناسان و محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور از نظر فنی بررسی شد.
در این جلسه، پس از ارائه طرح توسط پیشنهاد دهندگان، محققان پژوهشکده ضمن موافقت با کلیات آن، خواستار ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه وجود یا عدم وجود نمونه خارجی و پیوست اقتصادی آن شدند.
گفتنی است، برگزاری جلسه به درخواست مؤسسه برای بررسی نهایی ابعاد فنی این ایده، در راستای نیازهای بخش اجرا (شرکت توسعه تجارت آبزیان با مدیرعاملی آقای دکتر خدایی) و نقش تسهیل گری پژوهشکده در بررسی طرح صورت پذیرفت. شرکت دانش بنیانی که این ایده را گسترش داده است به مدیرعاملی آقایان دکتر عزیزی و دکتر افضلی بهبهانی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می باشند.