به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دوره روش های نوین آبزی پروری توسط خانم دکتر سمیرا ناظم رعایا عضو هیات علمی این پژوهشکده، در دو جلسه در 17 و 27 آذرماه سال جاری به صورت وبیناری در شاک (شبکه آموزش کشاورزی) از کانال استانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان ارائه شد.
در این دوره طی دو جلسه دوره روش های نوین آبزی پروری، وی سیستم های مداربسته، آکواپونیک و آبزی پروری تلفیقی در سطوح مختلف تغذیه ای را معرفی نمود. مزایا و معایب هر یک از روش ها را متذکر شد. انواع فیلترهای تصفیه فیزیکی و زیستی را برشمرد و به شناخت چرخه های زیستی و استفاده از آنها در پالایش آب اشاره نمود. همچنین اجزاء مختلف هر یک از سیستم ها و اثرات آنها بر یگدیگر و کارایی سیستم را خاطر نشان ساخت.