به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در پنجمین روز از هفته پژوهش، سمینار تخصصی تولید واکسن کشته آئروموناس هیدروفیلا تهیه شده از جدایه حاد بومی در فاز آزمایشگاهی توسط دکتر مینا آهنگرزاده عضو هیات علمی پژوهشکده به صورت وبیناری در تاریخ 24 آذرماه سال جاری ارائه گردید.
در این سمینار تخصصی، در ابتدا وی به تاریخچه، اهمیت و میزان تولید پرورش کپور ماهیان در ایران و استان خوزستان اشاره نمود و اهمیت کنترل و پیشگیری از بیماریهای عفونی را خاطر نشان کرد. سپس روش تهیه واکسن باکتریایی بومی آئروموناس هیدروفیلا و استفاده از آن در فاز آزمایشگاهی را توضیح داد و تصریح کرد که این واکسن کارایی خوبی را در برابر سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا دارد.همچنین بر لزوم ادامه تحقیقات در این زمینه تاکید نمود.