به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در چهارمین روز از هفته پژوهش، سمینار تخصصی بررسی آلودگی هگزامیتا در ماهی کپور علفخوار توسط مهندس لفته محسنی نژاد به صورت وبیناری در تاریخ 23 آذرماه سال جاری ارائه گردید.
در این سمینار تخصصی، وی به تاریخچه انگل شناسی آبزیان آب شیرین در استان خوزستان، اهمیت شناخت بیماری های انگلی، معرفی مهمترین تک یاخته های بیماریزا در سیستم های پرورشی ماهیان گرمابی و نقش آلودگی انگلی هگزامیتا در کاهش رشد ماهیان کپور علفخوار پرداخت. در نهایت به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی در مزارع پرورشی کپور ماهیان با اعمال شرایط پیشگیری و قرنطینه اشاره نمود.