به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دوره های جیره نویسی تغذیه ماهیان پرورشی و روش صید ترال به ترتیب توسط خانم دکتر فاطمه حکمت پور و آقای مهندس هوشنگ انصاری طی چهار جلسه در مهرماه و آبان ماه سال جاری در شبکه آموزش کشاورزی استان خوزستان ارائه شد.
طی چهار جلسه دوره جیره نویسی تغذیه ماهیان پرورشی به تعاریف و احتیاجات مواد مغذی آبزیان و اقلام تامین کننده آن، اشکال مختلف، روش های ساخت و انبار کردن غذا، روش های تغذیه و مدیریت آن و در نهایت فرمولاسیون با استفاده از نرم افزار پرداخته شد.
همچنین در جلسات دوره روش صید ترال در خصوص گونه های مختلف آبزیان و خصوصیات رفتاری و زیستگاه های آنها، صید ترال و شیوه های کاهش صید ضمنی و سایر روش های صید و تداخل آنها با روش صید ترال مطالبی ارائه گردید.
شایان ذکر است، دوره های دیگری نیز توسط دیگر محققان پژوهشکده در این شبکه تا پایان سال برگزار خواهد شد.