به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در سومین روز از هفته پژوهش، سمینار تخصصی تاثیر نرسری بر تولید میگو توسط دکتر مهرداد محمدی دوست به صورت وبیناری در تاریخ 22 آذرماه سال جاری ارائه گردید.
در این سمینار تخصصی، دکتر محمدی دوست نقش نرسری را در افزایش مقاومت نسبت به شرایط اقلیمی و کاهش طول دوره پرورشی خاطرنشان ساخت. وی به تجربه موفق استقرار سیستم نرسری در گلخانه در یکی از مزارع پرورش میگو در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان در تولید بیش از 23 میلیون پست لارو یک گرمی میگو پرداخت و از نتایج ملموس برقراری این روش به کاهش طول دوره پرورشی و کاهش تلفات، افزایش معنی دار وزن برداشتی و تولید در هکتار اشاره نمود.
در نهایت نرسری را تحول بخش تولید میگوی کشور خواند که اجرای آن در مناطقی مانند آبادان الزامی به نظر می رسد.