به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، بر اساس بررسی های محققان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده منتج از گشت های تحقیقاتی و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان در تاریخ 03/09/1400، صدور  مجوز صید میگو در صیدگاه های غربی شامل لیفه و بوسیف و خورهای واسطه و درویش واقع در آب های خوزستان از تاریخ 06/09/1400 تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شد.
بنابر مصوبه این کمیته، هیچ گونه مجوز صیدی صادر نخواهد شد و هرگونه صید یا جابجایی میگو یا ادوات صید از تاریخ 13/09/1400 تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
 شایان ذکر است، سال گذشته در این منطقه با وسعت 861 کیلومتر مربع، 448 فروند قایق و 517 فروند لنج صیادی فعالیت داشتند و بیش از 1800 تن انواع میگوی سفید، خنجری و ببری صید شده است.