به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای دکترمنصور شریفیان، رئیس بخش آبزی پروری با همراهی کارشناسان اداره فنی مهندسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در تاریخ 17 آبانماه سال جاری از پژوهشکده بازدید کردند. هدف از این بازدید، اطلاع از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها و برگزاری جلسه با کارشناسان بخش آبزی پروری در راستای آگاهی از وضعیت نتایج و دستاوردهای آنها، تاکنون بود. در این جلسه، گزارش پروژه های مربوط به طرح ملی اصلاح نژاد، پروژه مولدسازی باس دریایی آسیایی، جایگزینی کنجاله کنجد به جای سویا در جیره ماهی کپور توسط مجریان ارائه شد و در نهایت موانع پیش روی پیشرفت پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، آقای دکتر شریفیان، قول مساعد در زمینه پیگیری وضعیت اعتباری پروژه ها را دادند. همچنین، وی درباره موضوع بهره وری آب در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و پایش شاخص های فنی و مصرف توسط مزارع در استان خوزستان و بررسی جوانب فنی اجراي پروژه مذکور در حضور کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان سخنرانی کرد. ایشان به هدف افزایش تولید، همراستا با کاهش مصرف آب و سنجش نیاز پایه آبی اشاره نمود و سپس افق برنامه افزایش بهره وری در سالیان بعد را ترسیم نمود.
کارشناسان اداره کل شیلات ضمن استقبال از این طرح، همسویی بخش تحقیقات و اجرا در افزایش بهره وری آب را امیدبخش خواندند و پیشنهادهایی برای تأمین اعتبار برای اجرای این پروژه را ارائه نمودند.
گفتنی است، به منظور اجراي پروژه فوق در روزهای بعد بازدید از مجتمع های بزرگ پرورش ماهی آزادگان در اهواز و شهید احمدیان خرمشهر صورت گرفت و مزارع نمونه انتخاب و امکانات و شرایط لازم برای انجام پروژه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این رابطه با مدیران و کارشناسان مزارع منتخب تبادل نظر صورت گرفت.