به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، آقای دکتر قائدنیا، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای مهندس آذینی مسوول امور اداری موسسه و همراهان از ایستگاه ماهیان دریایی بندر امام خمینی و شناور کاوش واقع در اسکله والفجر اروندکنار در تاریخ 15 آبانماه سال جاری بازدید کردند. پس از عزیمت به ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی، ضمن بازدید از بخش های مختلف آن شامل سالن کشت جلبک، روتیفر، پرورش لارو و مشاهده ذخیره گونه های مختلف ماهیان دریایی، از روند پیشرفت پروژه تحول ساز مولدسازی ماهی باس دریایی آسیایی مطلع شدند.
دکتر هوشمند، به مشکلات اعتباری بر سر راه تداوم هرچه بهتر این پروژه اشاره نمود و اذعان داشت با توجه به اینکه بومی سازی دانش فنی تکثیر ماهیان دریایی بومی توسط محققان ایستگاه محقق شده است، چنانچه زیرساخت های زیربنایی ایستگاه شامل سالن مولدین، تانک های نگهداری مولدین، فیلتراسیون و بخش ضدعفونی کننده uv تقویت گردد، امکان کسب درآمد از طریق فروش انواع بچه ماهی دریایی فراهم می باشد. وی به پتانسیل بالای ماهی بومی صبیتی در منطقه اشاره کرد و اذعان داشت در صورت فراهم شدن اعتبارات جاری می توان به تولید مناسبی از بچه ماهی صبیتی دست یافت.
دکتر قائدنیا ضمن تاکید بر این مسئله قول همکاری مناسب برای طرح موضوع در هیئت رئیسه موسسه را دادند.در ادامه بازدید در جلسه ای موضوعات مختلف پرسنلی، رفاهی و مالی همکاران بررسی گردید. در ادامه از شناور تحقیقاتی کاوش واقع در اسکله والفجر اروندکنار بازدید شد. دکتر هوشمند، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور نبود اعتبار لازم و خدمه را دلیل بی استفاده ماندن آن خواند و تصریح کرد با همت و درایت مدیران موسسه به زودی شاهد راه اندازی و استفاده از شناور در گشت های تحقیقاتی باشیم. در پایان این سفر مقرر گردید با صرف هزینه، شناور فعال شده و ستاد موسسه و پژوهشکده پیگیر استفاده از شناور در امور تحقیقاتی در قالب مشارکت با بخش خصوصی باشند.