به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، آقای دکتر شریف روحانی، قائم مقام رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه دکتر حسین هوشمند رئیس، آقایان مهندس مرتضوی و بچای زاده معاونان پژوهش و فناوری، و پشتیبانی و دیگر محققان پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور از شناور تحقیقاتی کاوش واقع در اسکله والفجر اروندکنار و بخش های مختلف مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان در تاریخ ۱۱آبانماه سال جاری بازدید کردند. در جریان این سفر از قسمتهای مختلف شناور بازدید نمودند. در ادامه از یک نمونه طرح نرسری میگو در یکی از مراکز تکثیر میگو و همچنین مجتمع فرآوری ماهی و میگو مرجان واقع در شهرک صنعتی آبادان بازدید به عمل آوردند. در ادامه جلسه ای با حضور پرورش دهندگان منتخب میگو، بخش صنعت فرآوری و کارشناسان اداره کل شیلات استان برگزار و از نزدیک چالش های پیش روی این بخش ها مطرح گردید. در پایان، ارتباط بیشتر بخش تولید با بخش تحقیقات و انجام پروژه های اثرگذار به عنوان راهکاری برای برون رفت از بحران میگو توسط پژوهشکده پیشنهاد شد.