به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، کارشناسان معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی، دفتر پژوهش ها ومعاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان در تاریخ 28 مهرماه سال جاری از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور بازدید کردند. این بازدید در راستای درخواست سازمان به عنوان کارفرما در طرح «مطالعه پژوهشی پتانسیل­ یابی  فعالیت های آبزی­ پروری در مخزن سد مارون» بر بررسی روند کار محققان پژوهشکده و آشنایی نزدیک با فعالیت های آزمایشگاه های پژوهشکده به عنوان مشاور و مجری این طرح صورت گرفت. در ابتدا، دکتر حسین هوشمند، رئیس پژوهشکده درباره کلیات طرح، شاخص های مد نظر، تعداد و نحوه نمونه برداری توضیح دادند. حین بازدید از بخش ها و آزمایشگاه های مختلف پژوهشکده، تمامی اصول و جزئیات روشهای کار و صحت سنجی داده های مربوط به اندازه گیری پارامترهای مختلف مکتوب در شرح خدمات طرح، توسط کارشناسان سازمان مورد پرسش و بازبینی قرار گرفت و سپس توسط محققان پژوهشکده پاسخ داده شد. سپس، جلسه ای به منظور جمع بندی بازدید برگزار گردید. در این جلسه، دکتر هوشمند تعامل بین سازمان و پژوهشکده را پراهمیت خواند و از حساسیت و دقت نظر بیشتر پژوهشکده به عنوان متولی تحقیقات، نسبت سایر سازمان ها در ایجاد کاربری جدید یا تغییر در مخازن سدها سخن به میان آورد و آبزی پروری به قیمت نابودی محیط زیست سد را غیر قابل قبول برشمرد. وی به تحت اسکوپ بودن آزمایشگاه های پژوهشکده به استاندارد ایزو 17025، رعایت استانداردهای نمونه برداری و شرایط نگهداری و انتقال آنها به آزمایشگاه ها اشاره نمود. در پایان مقرر گردید، به منظور تعامل دوطرفه بین پژوهشکده و سازمان، داده های خام در فاکتورهایی که توسط سازمان نیز اندازه گیری می شوند، رد و بدل گردد تا ضمن مقایسه آنها، صحت سنجی نیز صورت گیرد. همچنین انتقال تجربیات آزمایشگاه شیمی از دیگر موارد مطرح شده بود.