به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، وبینار ترویجی استفاده از کنجاله دانه های روغنی در ساخت خوراک آبزیان توسط خانم دکتر فاطمه حکمت پور از محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در تاریخ 26 مهرماه سال جاری به صورت مجازی از کانال آموزش و ترویج موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد .

در این دوره در آغاز انواع کنجاله های دانه های روغنی و روش استخراج آنها جهت جایگزینی پودر ماهی و کاهش هزینه تولید غذا ارائه شد. سپس به تفکیک ارزش تغذیه ای و فاکتورهای ضد تغذیه ای این اقلام و روشهای کاهش عوامل ضد تغذیه ای با توجه به ساختار مولکولی آنها به منظورکاهش اثرات التهابی در آبزیان پرداخته شد.

این وبینار آموزشی با پرسش و پاسخ به پایان رسید .