به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دوره جیره نویسی در تغذیه آبزیان پرورشی با نرم افزار WUFFDA  توسط خانم دکتر فاطمه حکمت پور از محققان پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در چهار جلسه از تاریخ 17 تا 26 مهرماه سال جاری به صورت مجازی از شبکه آموزش کشاورزی استان خوزستان برگزار گردید .

در این دوره در آغاز به تعریف فرمولاسیون و انواع آن و عوامل موثر بر جیره نویسی آبزیان پرداخته شد. در ادامه نرم افزار جیره نویسی تحت محیط ن رم افزار اکسل معرفی شد. همچنین به احتیاجات در مراحل مختلف رشد کپور ماهیان، معرفی انواع مواد پروتئین گیاهی و جانوری در دسترس با صرفه اقتصادی، مواد مغذی جهت رشد و تامین نیازمندی فیزیولوژیک آبزیان اشاره گردید. در نهایت فرمول یک جیره با در نظر گرفتن محدودیت استفاده از هر قلم و قیمت نوشته شد .

این وبینار آموزشی با پرسش و پاسخ به پایان رسید .