به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه به برآوردهای حاصل از نتایج گشت های تحقیقاتی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و با موافقت کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان در تاریخ 1400/7/25، صید میگوی سفید در صیدگاه های غربی شامل لیفه و بوسیف و خورهای واسطه و درویش واقع در آب های خوزستان از تاریخ 1400/8/1  تا اطلاع بعدی آزاد اعلام می گردد .

شایان ذکر است که سال گذشته، در این منطقه با وسعت 861 کیلومتر مربع 448 فروند قایق و 517 فروند لنج صیادی فعالیت داشتند و بیش از 1800 تن انواع میگو (سفید، خنجری و ببری) صید شده است.