به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، تعداد 25 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی با میانگین وزنی پنج گرم در تاریخ 19مهرماه سال جاری تحویل بخش بازسازی ذخایر اداره کل شیلات خوزستان به منظور رهاسازی در آب بندان سد شهدای مکوند از توابع هفتگل گردید. هدف از رهاسازی، حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان می باشد که هر ساله توسط اداره کل شیلات خوزستان در منابع آبی استان انجام می گیرد. .
شایان ذکر است، این بچه ماهیان حاصل از تکثیر جمعیت های مختلف نگهداری شده در بانک ژن مربوط به طرح ملی اصلاح نژاد در پژوهشکده می باشند که در اواخر خردادماه سال جاری توسط محققان این پژوهشکده تکثیر شده بودند. حفظ تنوع ژنتیکی در بازسازی ذخایر آبزیان، مساله ای بسیار پررنگ می باشد که برای نیل به این مقصود بهره گیری از بانک ژن و جلوگیری از فرسایش ژنی با استفاده مکرر از تعداد محدود مولدین بسیار مهم می باشد.