به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، تاکنون دو گشت تحقیقاتی با هدف بررسی ذخیره میگو در آبهای خوزستان در صیدگاه غربی استان (لیفه-بوسیف) در تاریخ های سوم و هفدهم مهرماه سال جاری انجام شده است. گفتنی است، این گشت های تحقیقاتی در آبهای خوزستان به منظور دستیابی به زمان آزادسازی صید میگو می باشد. نمونه های صید شده جهت بررسی به آزمایشگاه بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده منتقل می شوند و پس از سنجش پارامترهای مهم زیستی، نتایج به دست آمده از داده ورزی اطلاعات، در اختیار کمیته مدیریت صید استان در خصوص تصمیم گیری برای آزادسازی میگو قرار خواهند گرفت.