به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با توجه به مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات خوزستان، صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان واقع در آب های خوزستان از تاریخ سیزدهم آبان ماه سال جاری برای قایق های صیادی و از تاریخ پانزدهم سال جاری برای لنج های صیادی منوط به اخذ مجور با شرایط خاص تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می گردد.
شایان ذکر است به استناد مصوبات این کمیته، صید میگوی ببری می بایست بر اساس دستورالعمل معاونت صید اداره کل شیلات خوزستان صورت گیرد که بر اساس تمهیدات مربوط به پیش (اندازه چشمه تور، اندازه ساک تور و قدرت شناور) و پس از صید (گواهینامه های بهداشتی خدمه و شناور، ملزومات مربوط به نگهداری مناسب صید، تخلیه، حمل و نقل و اخذ تعرفه صید) می باشد. همچنین صید حمل و جابجایی میگو در شناورهای فاقد مجوز ممنوع می باشد.
گفتنی است، انجام گشت های تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به منظور تعیین زمان ممنوعیت و آزادسازی صید آبزیان از جمله پروژه های حاکمیتی است که هر ساله توسط پژوهشکده در صیدگاه های استان انجام می شود.