به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دوره جیره نویسی در تغذیه آبزیان پرورشی با نرم افزار WUFFDA توسط دکتر فاطمه حکمت پور در تاریخ 28 تیرماه سال جاری به صورت مجازی در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور با حضور بیش از ۵۰ نفر از کارشناسان اداره کل شیلات، دامپزشکی، ترویج جهاد کشاورزی خوزستان، پژوهشکده، مروجان و بهره برداران بخش خصوصی برگزار شد.
در این دوره در آغاز به تعریف فرمولاسیون و انواع آن و عوامل موثر بر جیره نویسی آبزیان پرداخته شد. در ادامه نرم افزار جیره نویسی تحت محیط  نرم افزار اکسل معرفی شد. همچنین به انواع اقلام غذایی مورد نیاز جهت تامین مواد مغذی جهت رشد و تامین نیازمندی فیزیولوژیک آبزیان اشاره گردید. در نهایت فرمول یک جیره با در نظر گرفتن محدودیت استفاده از هر قلم و قیمت نوشته شد.
این وبینار ترویجی- آموزشی با پرسش و پاسخ به پایان رسید.