به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، جلسه کارگروهمشترک اداره کل شیلات خوزستان و پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور به منظور بررسیاولویت های پژوهشی و ترویجی سال 1400، در تاریخ 30 خرداد سال جاری برگزار شد.

  در این جلسه که دکتر حسین هوشمند، رئیس پژوهشکده به همراه معاون پژوهش و فناوری و روؤسای بخش های تحقیقاتی پژوهشکده حضور داشتند، پس از بررسی اولویت های پژوهشی و ترویجی سال جاری، گزارش پروژه مشترک پژوهشکده و اداره کل شیلات با موضوع پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در زه آب نیشکر توسط یکی از کارشناسان پژوهشکده ارائه گردید .

گفتنی است، هرسال بر اساس نیاز و تمهیدات شیلات استان و حمایت از تولید در کارگروه مشترک اولویت های پژوهشی و ترویجی پیشنهاد و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند تا درصورت امکان توسط محققان پژوهشکده به اجرا درآیند .