به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، دکتر حسین هوشمند رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور با همراهی دکتر محمدی دوست کارشناس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان از دو مرکز فعال نرسری میگو در شرکت احسان اروند با مدیریت آقای بحرانی و شرکت مرجان با مدیریت آقای احمدزاده در آبادان در تاریخ 13 خرداد ماه سال جاری بازدید به عمل آورد.
شایان ذکر است، با توجه به بروز بیماری لکه سفید و تعطیلی اکثر مزارع پرورش دهنده میگو در منطقه چوئبده در چند سال اخیر، نرسری یا نوزاد گاهی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در جهت پیشگیری از بروز بیماری و همچنین افزایش مقاومت میگو در برابر شرایط محیطی و کاهش طول دوره پرورش در استخرهای خاکی توسط بخش خصوصی و با مشاوره و همکاری پژوهشکده اجرایی شده است و چندین کارگاه دیگر نیز اقدام به ساخت گلخانه نموده اند.