به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و مصوبه کمیته مدیریت صید شیلات استان خوزستان، صید ماهی حلوا سفید (Pampus argentus) در آب های خوزستان و بوشهر از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ به مدت 45 روز ممنوع اعلام گردید. این ممنوعیت، به منظور بهسازی ذخائر این ماهی در فصل تخم ریزی می باشد.
شایان ذکر است، مطالعات مستمر مربوط به تعیین محدوده زمان ممنوعیت و آزادسازی صید گونه های تجاری و در معرض خطر در آب های خوزستان و بوشهر برعهده پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور می باشد.