به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، با واگذاری بچه ماهیان صبیتی تکثیر شده در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی به شرکت تعاونی ۱۷۵ پرورش ماهی ایثارگران آبادان، امکان پرورش این ماهی در آب شیرین برای اولین بار در کشور رقم خورد. بچه ماهیان صبیتی ۳-۱ گرمی که توسط ایستگاه تحقیقاتی تکثیر شده بودند، در استخرهای خاکی یک هکتاری حاوی آب شیرین این مجتمع پرورش ماهی رهاسازی شدند و بدون تغذیه مشخص نگهداری شدند. آقای علی انصاری، مدیر عامل شرکت مذکور اعلام نمود که پس از یازده ماه به نتایج تامل برانگیزی دست یافته است. وی میانگین وزن ماهیان را پس از 11 ماه نگهداری در آب شیرین با وجود عدم تغذیه مناسب و جابجایی نادرست اولیه، 180 گرم و بازماندگی آنها را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است. شایان ذکر است، ماهی صبیتی گونه ای دریایی و بومی آب های خلیج فارس و خورهای خوزستان می باشد و شوری محل زندگی آن عمدتا ppt ۳۵-۴۰ می باشد. این نتایج می تواند افق جدید را پیش روی پژوهشگران در امکان سنجی پرورش این گونه در آب های نامتعارف ولی با شوری پایین بگشاید.