آدرس وبینار جهت شرکت در دوره
https://vc.areeo.ac.ir/ch/siarc

نام کاربری : siarc-u

رمز : S2019