آدرس وبینار جهت شرکت در دوره
https://vc.areeo.ac.ir/ch/siarc
نام کاربری : siarc-u
رمز : S2019