به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 مهرماه سال جاری در هفته انتقال یافته های علمی طرح ترویجی «ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در مزارع پرورش میگو چوئبده آبادان»، دوره های «اقتصاد و بازاریابی ماهی باس دریایی آسیایی» توسط آقای دکتر گلشاهی، «بیماری های ماهی باس دریایی آسیایی» توسط خانم دکتر آهنگرزاده، و در نهایت «پرورش و تغذیه ماهی باس دریایی آسیایی» به طور مشترک توسط آقای دکتر محمدی دوست و خانم دکتر حکمت پور به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق وبینار در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور برگزار گردید.
گفتنی است، در این دوره آموزشی کارشناسان پژوهشکده، اداره کل شیلات، دامپزشکی خوزستان، مدیریت هماهنگی ترویج جهاد استان، مروجان پهنه، بهره برداران بخش خصوصی و علاقمندان در حوزه پرورش ماهی دریایی حضور داشتند. هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش و آشنایی افراد با چالش های پیش روی پرورش ماهی باس دریایی آسیایی بود. در پایان، به پرسش های مطرح شده از سوی حاضران در دوره ها توسط مدرسان پاسخ داده شد.