به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، در تاریخ 23 مهرماه سال جاری، جلسه مشترک بین پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، اداره کل شیلات استان، اداره کل دامپزشکی خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور آقای دکتر هوشمند رئیس و خانم دکتر آهنگرزاده رئیس بخش بهداشت بیماری های آبزیان پژوهشکده، آقای مهندس ابوعلی مدیر کل و کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان، آقای دکتر مکی نیا رئیس اداره بهداشت آبزیان دامپزشکی، و دکتر علیشاهی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در محل دفتر مدیر کل شیلات به منظور بررسی تلفات ماهیان گرمابی برگزار گردید.
در این جلسه که با موضوع اصلی بررسی تلفات ماهیان گرمابی تشکیل شده بود، پس از بررسی وضعیت، روند و کانون تلفات در استان بر لزوم همکاری بیشتر برای شناسایی عامل بیماری زای ویروسی KHV از طریق روش های پیشرفته تأکید گردید. همچنین مقرر شد، توسط پژوهشکده، دامپزشکی، شیلات، دانشگاه و بهره بردار بخش خصوصی دستورالعملی برای استقرار ایمنی زیستی و کنترل این بیماری تدوین و اجرایی گردد.
گفتنی است، در چندسال اخیر با توسعه صنعت پرورش ماهیان گرمابی در خوزستان تلفات سنگینی به ویژه در ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای رخ داده است که مزرعه داران را با خسارت روبرو کرده است.