طرح ترویجی ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی باس دریایی آسیایی در مزارع پرورش میگو چوئبده - آبادان

با موضوع
اقتصاد و بازاریابی ماهی باس دریایی آسیایی
عناوین دوره:
اقتصاد و بازاریابی ماهی سی باس
بیماریهای ماهی باس دریایی آسیایی
پرورش و تغذیه ماهی باس دریایی آسیایی