به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، خانم دکتر آهنگرزاده رابط و دبیر کمیته ترویج پژوهشکده و آقای دکتر محمدی دوست مجری طرح ترویجی «مزرعه الگویی باس دریایی»، به همراه کارشناسان اداره کل شیلات استان و مدیر سایت تابعه در تاریخ 9 مهرماه سال جاری از مزرعه پرورش ماهی باس دریایی به مدیریت آقای کوچک زاده در چوئبده آبادان که در این طرح به عنوان سایت الگو در نظر گرفته شده است، بازدید به عمل آوردند. به دنبال این بازدید، در جلسه ای که در محل دفتر مدیریت مزرعه برگزار گردید تبادل نظر درباره چگونگی برگزاری هفته انتقال یافته های علمی و روز ملی مزرعه ماهی باس دریایی صورت گرفت.
گفتنی است، در سه سال اخیر چندین طرح ترویجی بسیار مهم در پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور انجام شده است که با برگزاری موفق هفته انتقال یافته های علمی و روز مزرعه همراه بوده است.