به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری در جلسه ای که در محل دفتر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، مدیر هماهنگی ترویج استان، آقای دکتر کرد؛ رئیس اداره ترویج جهاد اهواز؛ رییس اداره پشتیبانی ترویج جهاد اهواز؛ رابط و دبیر کمیته ترویج پژوهشکده آبزی پروی آب های جنوب کشور، خانم دکتر آهنگرزاده و مجریان طرح های ترویجی آقایان دکتر محمدی دوست و دکتر یونس زاده فشالمی به منظور هماهنگی برای پیشبرد طرح ها حضور یافتنند.
در این جلسه خانم دکتر آهنگرزاده، فعالیت های ترویجی انجام شده توسط محققان پژوهشکده شامل حضور در مزارع آبزی پروری در قالب طرح یاوران تولید و اجرای طرح های ترویجی را تشریح نمودند. در ادامه، مراحل پیشرفت دو طرح ترویجی «پرورش ماهی باس دریایی در استخرهای خاکی در چوئبده آبادان» و «ایجاد مزرعه الگویی پرورش ماهی کپور نژاد تاتا» و لزوم همکاری نزدیک ترویج استان و اداره کل شیلات استان را مطرح نمودند. همچنین، مدیر محترم هماهنگی ترویج استان درباره نحوه برگزاری روز مزرعه ملی پرورش ماهی باس دریایی پیشنهادهایی ارایه نمودند و مقرر گردید برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های روزمزرعه و هفته انتقال یافته ها با همکاری ایشان صورت گیرد.