به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، به منظور اجرای طرح یاوران تولید، آقایان مهندس نجف آبادی و دکتر طرفی موزان زاده، به ترتیب پژوهشگر ارشد و عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی در تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری از مرکز تکثیر میگو «روبیان گستر خوزستان» به مدیریت آقای ابوالعباس در چوئبده آبادان بازدید به عمل آوردند.
با توجه به این که در این مرکز تعدادی پیش مولد ماهی باس دریایی آسیایی نگهداری می شود، این بازدید به منظور بررسی رسیدگی جنسی و تعیین جنسیت پیش مولدین صورت گرفت. شایان ذکر است، طرح مولدسازی ماهی باس دریایی آسیایی در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام وابسته به پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور به شکل کاملاً علمی و سیتماتیک از دو سال پیش آغاز شده است که هدف آن دستیابی به مولدین کارا و باکیفیت در جهت قطع وابستگی به واردات بچه ماهی از خارج از کشور می باشد.