به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در راستای کمک به رونق تولید با اجرای طرح یاوران تولید، آقایان مهندس نجف آبادی و دکتر طرفی موزان زاده، به ترتیب پژوهشگر ارشد و عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی در تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری از مزرعه پرورش ماهی باس دریایی «آبزیان صالح اروند» به مدیریت آقای خادم زاده در چوئبده آبادان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید، ایشان پس از بررسی وضعیت استخرها، راهکارهای مدیریتی برای پاکسازی مکانیکی استخرها از گیاهان ماکروفیت و تغذیه ای شامل تغییر جیره غذایی و میزان غذادهی به منظور بهبود وضعیت رشد ارائه دادند. شایان ذکر است، که در این مزرعه پس از بروز بیماری لکه سفید در میگو، ماهی باس دریایی آسیایی به عنوان یک گونه مناسب پرورشی جایگزین پرورش میگو شده است. پژوهشکده در راستای طرح یاوران تولید برای حضور در عرصه و کمک به حل مشکلات پرورش دهندگان فعالیت گسترده ای دارد.