به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، به دنبال گزارش یکی از پرورش دهندگان فعال در مجتمع پرورش ماهی آزادگان مبنی بر بروز تلفات ماهی در مزرارع پرورش کپور ماهیان واقع در قطعه 52 و 60 با مدیریت «آقای ابراهیمی»، خانم دکتر آهنگرزاده و آقای دکتر یونس زاده، از محققان معین پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور در راستای اجرای طرح یاوران تولید، در تاریخ 16 شهریور ماه سال جاری از محل بازدید به عمل آوردند. در این بازدید، ایشان پس از گزارش گیری از مسؤول مزرعه، بررسی وضعیت استخرها، سنجش فاکتورهای فیزیکی آب و بررسی میکروسکوپیک ماهی در محل، راهکارهای لازم برای کاهش بروز تلفات را ارائه نمودند.
پژوهشکده آبزی پروری با توجه به کسب تجارب ارزشمند در سالهای اخیر در زمینه تکثیر و پرورش و بهداشت و بیماری های ماهیان گرمابی به ویژه کپورماهیان، سعی دارد نسبت به ترویج و انتقال تجربیات و یافته های علمی پژوهشگران خود در راستای کاهش تلفات و افزایش بهره وری به عرصه اقدام نماید