به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، اولین جلسه کارگروه ترویج در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه، با حضور جناب آقایان دکتر کرد (مدیر هماهنگی ترویج) و مهندس درویشی (کارشناس ترویج) جهاد کشاورزی استان، آقایان دکتر گندمی (مسئول ترویج) و مهندس مکوندی (مسئول گروه بازسازی ذخایر آبزیان) اداره کل شیلات خوزستان و شورای پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور برگزار گردید. در این جلسه، طرح های مربوط به تعهدات ترویجی پژوهشکده مورد بحث قرار گرفت و هماهنگی های اولیه در جهت انجام اولین طرح با عنوان «جلب مشارکت های مردمی در رهاسازی کپورماهیان بومی در تالاب هورالعظیم» به عمل آمد. در این جلسه مقرر گردید هریک از سه ضلع مشارکت کننده در طرح نام برده، تعهداتی را به منظور انجام هرچه بهتر آن بر عهده بگیرند.