در تاریخ 20 بهمن 1398 دکتر بهمنی رئیس مؤسسه، دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، مهندس ابوعلی مدیرکل شیلات و هیأت همراه به منظور بررسی وضعیت پیشرفت تکمیل و بررسی راهکارهای مشارکت در اجرای سایت¬ الگویی ترویجی، از مزرعه پرورش ماهی در حال ساخت پژوهشکده واقع در مجتمع پرورش ماهی آزادگان واقع در جنوب شهر اهواز بازدید نمودند. در این بازدید امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل مزرعه از منابع استانی و مؤسسه و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل و اجرای برنامه های آبزی پروری پژوهشکده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.