به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، بر اساس بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده و مصوبه کمیته مدیریت صید استان از تاریخ 20/09/1398 صید میگو در صیدگاه های غربی استان خوزستان ( لیفه و بوسیف) ممنوع اعلام گردید