به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور به دنبال برگزاری موفق روز انتقال یافته های تحقیقاتی، مراسم روز مزرعه طرح ترویجی« پیشگیری از عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی» در  تاریخ 1398/07/17  با عنوان «  راهکارهای عملی کاهش سرقرمزی در میگو »در محل شرکت تولیدی غذای دریایی مرجان شهرستان آبادان برگزار گردید.

این طرح با محوریت معاونت ترویج و انتقال یافته­های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و جلب مشارکت بخش خصوصی، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان، اداره کل دامپزشکی خوزستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان و چوئبده اجرایی شده است. در شروع برنامه، دکتر هوشمند معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های پژوهشکده، ضمن بیان اهمیت اجرای این طرح که به تقاضای بهره برداران و به منظور یافتن علل بروز این عارضه و ارائه راهکارهای کاهش و حذف آن اجرا شده است، ارتباط دو سویه پژوهش و ترویج را راهکاری در جهت انتقال دانش محققین به عرصه برشمرد. ایشان در ادامه از دکتر محمدی دوست مجری طرح، سرکار خانم دکتر آهنگرزاده مسئول واحد ترویج، آقایان معلم و طبیبی از پرورش دهندگان میگوی سایت چوئبده ( به عنوان سایت های الگویی در این طرح ترویجی) و آقای احمدزاده مدیر عامل شرکت مرجان قدردانی نمود. سپس دکتر محمدی دوست مجری طرح، آقای احمدزاده و آقایان مهندس طبیبی و جاهدی نکاتی را در خصوص روند اجرای طرح و موفقیت های بدست آمده ناشی از توصیه های محققین بیان نمودند. در ادامه، بازدیدی از مراحل فرآوری و بسته بندی میگوهای صید شده در کارخانه انجام شد و توضیحات لازم در خصوص راه های کاهش عارضه سرقرمزی توسط کارشناسان به شرکت کنندگان ارائه گردید.