به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، در تاریخ ششم شهریور ماه سالجاری آقای دکتر پورنگ رئیس و  آقای دکتر عوفی مدیر گروه مطالعات اکولوژی دریای بخش اکولوژی منابع آبی مؤسسه از پژوهشکده بازدید نمودند. در این سفر ضمن بررسی وضعیت بخش اکولوژی پژوهشکده، در جلسه ای با حضور رئیس، معاون پژوهشی، رئیس و کارشناس بخش اکولوژی پژوهشکده موضوعات مختلفی از قبیل هماهنگی برنامه گشتهای دریایی، ارزیابی زیست محیطی کپور هندی، وضعیت تیلاپیا در منابع آبهای داخلی و طرح و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا در بخش مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این سفر به منظور بررسی وضعیت ماهی تیلاپیا از تالاب شادگان بازدید انجام شد.