به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور مستند تلویزیونی با عنوان انتقال یافته های آبزی پروری از شبکه استانی سیمای خوزستان پخش شد. در این مستند طرح ترویجی«تولید و پرورش بچه ماهیان دریایی در استخرهای بتونی جهت معرفی به قفس های دریایی» که با محوریت معاونت ترویج و انتقال یافته­های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، اداره کل شیلات خوزستان، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی خوزستان و جلب مشارکت بخش خصوصی اجرایی معرفی گردید. این برنامه با محوریت انتقال دانش به بهره برداران و با حضور دست اندرکاران طرح تهیه و پس از تدوین در گروه  تلویزیونی جهاد کشاورزی استان از شبکه استانی سیمای خوزستان پخش شد.