به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور در تاریخ 13/12/1397 سخنرانی علمی با عنوان  « امکان سنجی آبزی پروری در سطوح مختلف تغذیه ای ( IMTA ) » توسط خانم دکتر سمیرا ناظم رعایا از اعضاء هیات علمی پژوهشکده در محل سالن جلسات و با حضور کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز و محققین پژوهشکده برگزار گردید.

 این سمینار، به منظور آشنایی کارشناسان مذکور با این روش و بررسی امکان اولیه انجام آن در پساب مزارع نیشکر در استان خوزستان با حمایت سازمان آب و برق برگزار گردید. در این سمینار، شمایی از پایلوت طرح شامل نحوه کار و محل انجام آن و مهم‌تر از همه انواع گونه های هدف که می‌توان در کنار هم پرورش داد مطرح گردید. با توجه به آن‌که انتخاب آبزیان، گیاهان و نرم تنان به عنوان اجزاء مهم این روش در این طرح منوط به سهولت تهیه بچه ماهی، بذر نرم تن، گیاه خاص با شرایط زیست مشابه و قابلیت تحمل دامنه‌های مختلف شوری و همچنین بر اساس مجوزهای محیط زیست می‌باشد، چهار سناریو از طرف ارائه دهنده مطرح گردید که در جلسه به بحث گذاشته شد. در نهایت پیشنهادهای بسیار خوبی مطرح شد که قرار شد در پروپزال پیشنهادی به سازمان آب و برق در نظر گرفته شود.